Patronaty Instytutu

Zasady przyznawania patronatów:

1. Patronat Instytutu Książki przyznawany jest decyzją dyrektora Instytutu Książki.
2. Patronat Instytutu Książki może być przyznany wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, wpisują się w zakres zadań realizowanych przez Instytut Książki, a ich realizacja służy promocji czytelnictwa, a także podnoszeniu kompetencji osób związanych z książką (bibliotekarze, tłumacze, wydawcy, księgarze itp.).
3. Patronat musi mieć sprecyzowane ramy czasowe. Może zostać przyznany wydarzeniu jednorazowemu lub działaniom o charakterze periodycznym. W tym ostatnim przypadku, czas trwania wydarzenia musi być dokładnie określony, a patronat - okresowo odnawiany.
4. Patronatu nie przyznaje się:

  •     osobom;
  •     instytucjom;
  •     stałej działalności;
  •     książkom.

5. Instytut Książki nie ponosi finansowej ani prawnej odpowiedzialności za przedsięwzięcia, które objął patronatem.
6. Przyznanie patronatu nie oznacza preferencji w programach operacyjnych ministra.
7. Prośbę o patronat należy przesłać nie później niż na dwa miesiące przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie na adres: patronaty@instytutksiazki.pl
8. Złożenie prośby nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.
9. Organizator otrzymuje informację o przyznaniu patronatu bądź odrzuceniu wniosku.
10. Otrzymanie patronatu Instytutu Książki zobowiązuje organizatora do:

  • zamieszczenia informacji o patronacie na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia;
  • przesłania do akceptacji Instytutu Książki (na adres: patronaty@instytutksiazki.pl) projektów wszystkich materiałów, w których zostało wykorzystane logo Instytutu;
  • przekazania do Instytutu Książki sprawozdania z przedsięwzięcia.

11. Instytucje ubiegające się o patronat Instytutu Książki proszone są o uzupełnienie i odesłanie na adres patronaty[at]instytutksiazki.pl formularza, który można pobrać tutaj.