Komputery dla bibliotek 2013

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” (edycja 2013) to program dotacyjny Instytutu Książki.

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

Lista wszystkich bibliotek, które wzięły udział w programie - edycja 2013


UWAGA!

Termin naboru wniosków upłynął 20 października 2013 roku
(o terminowym nadesłaniu wniosku decydowała data stempla pocztowego).

Wniosek należało złożyć w wresji papierowej z niezbędnymi podpisami na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu wraz z obowiązującymi załącznikami.

Dodatkowo wniosek należało wysłać w wersji elektronicznej na adres: kraszewski@instytutksiazki.pl

Wyniki naboru:

Zadanie V.1a (wojewódzkie biblioteki publiczne)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Zadanie V.1b (biblioteki powiatowe)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Zadanie V.1c (biblioteki miejskie w gminach powyżej 15 tys. mieszkańców)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Zadanie V.1d (biblioteki gminne w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych gminach miejskich do 15 tys. mieszkańców)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Wszystkie zadania
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie z powodu błędów formalnych

Zgodnie z regulaminem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” od decyzji o dofinansowaniu nie przysługuje odwołani


Kontakt:

Instytut Książki
Oddział w Warszawie
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
PKiN, IX piętro, pok. 911

e-mail: kraszewski[at]instytutksiazki.pl

Małgorzata Szmigielska
tel: 573383563

Informacje telefoniczne dotyczące programu udzielane są w godzinach: 10.00 - 15.00.

Pliki do pobrania:

Regulamin Programu Dotacyjnego "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" (edycja 2013)
Wzór umowy
Formularz wniosku
Oświadczenie dotyczące statusu gminy, w ramach której działa wnioskodawca (załącznik nr 3 do wniosku)
Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o wysokości wydatków bieżących (załącznik nr 4 do wniosku)
Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o wysokości dotacji podmiotowej dla biblioteki (załącznik nr 5 do wniosku)
Raport z wykonania zadania
Roczne sprawozdanie z utrzymania parametrów zadania